Dim Sum – Eh, Pinipilit Mo Lang Ba Na Kayahin Ang Lahat?

Dim Sum – Eh, Pinipilit Mo Lang Ba Na Kayahin Ang Lahat?

Ikaw ba ay isang teenager? Na malayo sa iyong sariling tahanan upang makipagsapalaran sa labas ng bansa para mag-aral o magtrabaho, o isang dayuhan sa ibang bansa para kumita ng pera? Ang mga tanon na ito ay para sa’yo, anak ng Diyos.
Dapat tayong magtagumpay, sa halip na pinipilit kayanin ang lahat sa ating buhay bilang mga Kristyano.

“Running over, running over,
My cup’s full and running over,
Since the Lord saved me,
I’m as happy as can be,
My cup’s full and running over”.

Ito ay isang koro na aking kinakanta bilang isang bata tuwing Sunday School. Gayunpaman, may mga beses na ang tensyon ng buhay ay tumutulak sa akin na kantahin ito:
“Coping only, coping only
My life’s work is coping only
Since the Lord saved me,
I’ve been struggling, struggling, struggling,
My life’s work is coping only.”

Anak ng Diyos, aling bersyon ang naaangkop sa’yo ngayon? Ikaw ba ay matagumpay o tumatakbo na malapit ng maubos at kinakaya mo lang? – nararamdaman mo bang ikaw ay bigo, pagod at walang pag-asa?
Nang tinanggap mo ang Panginoon sa iyong buhay bilang Tagapagligtas, dala Niya ang kapayapaan. Hindi mo na ba maramdaman ‘’ Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. “(Juan 14:27)? Hindi mo na ba naalala ang mga salitang ‘’Huwag magulumihanan ang inyong puso’’?
Nararamdaman mo bang parati kang naghahabol ng mga breaking point sa iyong pakikibaka sa buhay? Nararamdaman mo ba ang mga salitang ‘’Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao’’ (I Corinto 10:13)? At nakalimutan mong ‘’datapuwa’t tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo’y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya’’? at ang “paraan ng pag-ilag” ay tulad ng isang pagkaligaw sa tamang landas para sa’yo?
Pinipilit mo lang bang kayahin ang lahat nang hindi iniisip ang mga sinabi ni Pablo na ‘’sa lahat ng mga bagay na ito tayo’y higit pa sa mga mapagtagumpay’’? (Roma 8:28)
Ang ‘’pagpipilit na kayahin ang lahat” ay ang pakikibaka o pakikipaglaban sa mga patas na hangganan. Sa swimming, ito ay maaring ihalintulad sa pagtuntong sa tubig, hindi malaman kung saan tutungo, at basta na lamang lumalangoy para lang mapanatiling ligtas ang katawan sa itaas ng tubig. Ang ‘’pagsakop” ay ang ‘’pagiging matagumpay; pagkapanalo”. Sa swimming, ito ay ang paglangoy papunta sa tabing dagat sa kabila ng lahat ng mga pagsubok.
Sa ating Kristyanong pamumuhay, ang pagkakaiba sa pagitan ng ‘’pilit kinakaya’’ at ‘’pagkapanalo’’ ay ang mga salitang, ‘’sa pamamagitan Niya’’.  Kailangan nating imbitahin ang Panginoon sa kahit na anong sitwasyon ng ating buhay at sa pamamagitan Niya, magagawa natin ang mga bagay dahil Siya ay nagpapalakas sa atin. Kailangan nating isuko ang ating sariling laban  at ang pagkahambog, at ang pagpapanggap na kaya nating mag-isa; aminin natin na sa pamamagitan Niya, tayo ay mas malakas sa pagharap ng ating mga trabaho. Kailangan nating hingin sa Panginoon na Siya ang humawak at magmani-obra ng ating mga buhay bilang Diyos at Master upang tayo’y titigil na sa pagiging balisa o puno ng takot dahil ang Master ng ating barko ay kayang kumalma ng mga bagyo, malakas na hangin at alon; kaya Niyang patnubayan ang ating mga sisidlan na ligtas pabalik sa daungan. Alam niya kung ano ang mga hadlang sa ating daan at kaya Niyang magbigay ng paraan upang tayo’y makatakas papunta sa ligtas na kanlungan. Kailangan lang natin sabihin ‘’Ang Iyong kagustuhan ay masusunod’’ at habang kinikilala natin ang Kanyang Pagka-Diyos, nauunawaan natin ang Kanyang plano para sa ating mga buhay, kasama na ang “kung paano’’ at ang ‘’kailan’’. Kapag tayo ay nagpasakop sa Panginoon, kinakalma Niya ang mga bagay na hindi natin lubos matanaw at sinasakyan ang pansamantala o panandaliang pananaw natin sa buhay. Siya ay nagsasabi sa atin na tumahimik at hayaan Siya… ‘’Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos” (Salmo 46:10).
Naranasan mo na bang matahimik sa bawat umaga at gabi?
‘’Tigil!’’ sabi Niya, Ako ang papasan sa mga pasanin na hindi mo dapat dinadala. Hindi ba sinabi Niyang, ‘’Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo’y aking papagpapahingahin.” (Mateo 11:28)? Mula sa pagpipilit na kayahin ang iyong mga paghihirap, maaari kang magkaroon ng pahinga sa Kanya. Tumugon ka na ba sa Kanyang imbitasyon? “Halika”, sabi Niya … Na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka’t kayo’y ipinagmamalasakit Niya’’ (1 Pedro 5:7).

“With Christ in the vessel we can smile at the storm
Smile at the storm, smile at the storm,
With Christ in the vessel we can smile at the storm
As we go sailing home.
Sailing, sailing home, sailing, sailing home
With Christ in the vessel we can smile at the storm
As we go sailing home”

Kapag tayo ay simula ng maglayag, may tiwala tayo sa Piloto na magdadala sa atin sa gitna ng mga bagyo at ihatid tayo sa ligtas na kanlungan. Naimbitahan mo na ba si Kristo na maging iyong Tagapagligtas lamang ngunit hindi ang maging iyong Diyos at Piloto?  Kaya mo bang ngumiti sa mga bagyo ng buhay dahil kontrol ito ng iyong Panginoon, ang Tagapamahala ng buong mundo? Naglalayag ka ba pauwi, kasama ang iyong tasa na puno at umaapaw sa kaligayahan? Nangangarap ka ba? Hindi ito sapat. Kailangan mong pumili.

Translated from the blog in English by ptl2010 found here

https://ptl2010.com/2012/01/16/nuggets-eh-are-you-only-coping/

About ptl2010

Jesus Christ is coming soon
This entry was posted in A CLICK A BLESSING TODAY. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.