Tagalog Version of The Peace God Gives

Note: Upang mabasa sa Ingles, e-click ito: The Peace God Gives

Ang Kapayapaan na Bigay ng Diyos

Juan 14:27, ‘’Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. ‘’

Habang tinitingnan ko ang mga salitang ito galing sa Panginoong Jesu Cristo, nakikita ko ang mga bagay-bagay na lubos na mahalaga sa akin, bilang tagasunod Niya. Una, ito ay ang kapayapaan  na Siya ang nagbigay. Siya ang kapayapaan, at iniwan Niya ang Kanyang kapayapaan sa atin.

Pangalawa, Siya ay nagsabi na, ‘’hindi gaya ng binibigay ng sanglibutan’’. Maraming beses na nating nasilayan ang mga pangako ng mundo na hindi natutupad. Kahit nga inilagay na ito sa isang papel o kasunduan, hindi pa rin tayo pwedeng magtiwala dito ng lubusan. Sa katunayan, kahit ang mga salitang nakapaloob sa isang papel o kasunduan ay kadalasang walang silbing pagsasalaysay lamang.

Ang sabi ni Jesu Cristo dito, ang kapayapaan na binibigay Niya, ay hindi gaya ng binibigay ng mundo, kung saan masasabi kong ‘’Pagpalain ang Diyos!’’.  Wala tayong dapat ipag-alala sa kahit anong bagay, o dapat na ikatakot, kailangan lang nating magtiwala ng buo sa Kristo na nagsabi nito.

Nakasulat sa Mga Taga-Filipos 4:7, ‘’At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus.’’

Ito ang kapayapaan, sabi sa Bibliya, ‘‘na di masayod ng pagiisip’’. Ito ay dahil sa ating Panginoong Jesu Cristo, na tayo ay may kapayapaan. Itong kapayapaan na ‘to, ‘’ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus’’.

Makakamtan natin ang kapayapaang ito, sa pamamagitan ng nagawa Jesu Cristo para sa atin. Kinakailangan lamang na tayo ay magtiwala sa Kanya, maniwala sa Kanya, ng buong buo. Siya ay isang pundasyon na kailanman ay hindi magigiba. Siya ang ‘’anchor’’ na kumakapit sa atin. Ang Kanyang pagmamahal ay walang hanggahan, kahit hanggang sa pagpapadanak ng dugo.

Tuluyan Niyang giniba ang bawat hadlang sa pagitan natin at sa Diyos. Siya ay namamagitan para sa atin sa lahat ng oras, kahit sa mismong oras na ito ngayon. Ang Banal na Espiritu ay naghahari sa ating mga puso, upang ipakita sa atin ang lahat na meron tayo kay Cristo.

Ang kapayapaang ito ay nagdadala sa ating mga sarili na magpakumbaba, gaya ng nakasaad sa Banal na Kasulatan, sa wikang Ingles, ”it passeth all understanding”. Hindi nakapagtataka na maraming kasulatan  sa Bibliya ay nagtatapos sa mga salitang tulad nito, ‘’Ang biyaya ng ating Panginoong Jesu Cristo ay sumainyo nawa. Amen. “

************

Hinahanap mo ba ang kapayapaang ito ngayon? Hindi mo ito matatagpuan sa iyong mga kabarkada o sa mga materyal na bagay, ito ay galing lamang sa Diyos. 

About Tagalog Blogs

Tagalog Blogs at Christian Blessing (ptl2010.com). I'm the same blogger at http://joycedevivre.wordpress.com/
This entry was posted in CHRISTIAN TAGALOG BLOGS and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Tagalog Version of The Peace God Gives

  1. Joyce de vivre says:

    Thank you Evelyn for your encouragement. 🙂

  2. ptl2010 says:

    Thank you Joyce for this translation I pray that the Filipinos will find the peace of God in the midst of national catastrophes and disasters as well as in their everyday personal lives. .

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.