God Is Speaking To You (now in Tagalog)

Note: Upang basahin ang paskil na ito sa wikang Ingles, e-click ito: God Is Speaking To You.

Kinakausap Ka ng Diyos

Ano ang maari kong gawin upang marinig ang isang salita mula sa Diyos?

Maraming mga Kristiyano ngayon na nakikinig sa Diyos araw-araw. Meron din namang iba na kumukutya kapag naririning ang mga salitang ito, lalo na kung may nakapagsabi sa kanila na may mga taong naririnig ang Diyos. At meron din namang iba na alam nila sa kanilang mga sarili na ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanila ngunit bihira lamang silang makinig sa Diyos at kadalasan ay sa tuwing may espesyal na okasyon lamang. Sila ay gutom sa mga salitang galing sa Diyos. Bilang mga mortal na tao, ano ba ang pwede nating gawin upang tayo ay mabigyan ng isang karangalan at pribilehiyo na marinig ang Diyos?

Ang unang hakbang ay ang tayo’y maniwala na naririnig natin ang Diyos. Hindi dahil sa anumang kaya nating gawin o dahil sa ating mga sarili, kundi dahil ang Diyos ay Diyos at dahil sa nagawa ni Jesus para sa atin. (Kaya, hindi natin kailangang maghintay upang bumuo ng isang ampunan o mangaral ng Ebanghelyo sa masa, bago natin maisip na may karapatan tayong makinig mula sa Diyos. Ang ating muling pagkasilang nang si Jesus ay tinanggap natin sa ating mga puso ay nagbibigay ng karapatan sa atin!) Dahil diyan, binuksan Niya(si Jesus) ang linya ng komunikasyon sa pagitan ng Diyos at tao. Si Jesus ang nagbalik sa atin sa Ama, at Siya ay gumagawa ng komunikasyon para sa Diyos at galing sa Diyos kung saan, ito’y isang importanteng parte ng ating Kristiyanong pamumuhay. Samakatuwid, ang isang Kristiyano ay makikinabang kung siya ay makikinig sa mga salitang galing sa Diyos, at umasa na mga salitang ito ay maririning niya mula sa Diyos.

Pagkatapos nating maayos sa ating mga puso na dapat tayong makinig mula sa Diyos, ang susunod na hakbang ay ang maging pamilyar sa Kanyang boses. Paano natin magagawa ito? Ito’y makukuha natin sa Kanyang mga Salita at ang pagnilay sa mga ito. Kailangang ating isaisip at isapuso ang bawat salitang galing sa Diyos. Nakasaad sa Juan 1:1, ‘’Nang pasimula siya ang Salita, at ang Salita ay sumasa Dios, at ang Salita ay Dios’’. Kaya, kung tayo ay pamilyar sa Kanyang mga Salita, magiging pamilyar rin sa atin ang Kanyang boses. Kung ang isang bersyon ng Biblia ay tila mas kumplikadong maunawaan para sa’yo, sumubok ka ng ibang bersyon. (Para sa akin, nadama ko na ang King James Version ay mas aking nauunawaan. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng panatag na loob sa akin na ang Banal na Espiritu (Holy Spirit) ay Siyang maasahan upang maintindihan kong mabuti ang kanyang Salita). Ngunit, ang pagiging masigasig sa anumang bersyon na pipiliin mo ay  nagkakamit ng malaking gatimpala sa huli. Ang pagiging pamilyar sa Diyos sa paraan ng Kanyang pagsasalita ay mag-aani sa atin ng saganang benepisyo sa tuwing hindi tayo nakakabasa ng Biblia at lalo na kung tayo ay gumagawa ng isang desisyon o nagnanais ng ibang direksyon sa ating mga buhay. Naisin nating makinig sa iba at kung paano nasagot ang kanilang mga panalangin sa Diyos. Maari ka ring maglaan ng oras upang makasama ang iyong paboritong guro or preacher sa iyong simbahan. Merong mga CD na pwede mong pakinggan ang salita ng Diyos at kunin mo ang karunungang taglay nito. O di kaya’y magbasa ka ng mga aklat na ang mga may-akda ay nakikinig sa Diyos. (Palaging gamitin ang Bibliya bilang iyong unang reference sa tuwing ikaw ay titimbang sa mga sinasabi ng iba tungkol sa Kanyang Salita).

Gumugol ng panahon na magdasal sa Diyos. Ang ibig kong sabihin sa pagdarasal ay ang pagkakaroon ng diyalogo sa Diyos at hindi ang isang monologo. Sabihin mo sa Diyos kung ano ang nasa iyong puso at isipan, itanong mo ang lahat ng iyong mga katanungan sa Kanya at makinig ng mabuti sa Kanyang mga sagot. Maging determinado ka na marinig ang Diyos. Huwag kang sumuko. At tandaan mo sa iyong isipan, na hindi dahil tahimik ang Diyos at Siya’y hindi nagsasalita o sumasagot, kundi, minsan ay hindi tayo pamilyar sa Kanyang boses o mga kasagutan (At kailangan mong malaman na minsan, ang Diyos ay hindi kaagad nagbibigay ng sagot sa ating mga dasal. Ngunit, Siya ay nagbibigay sa lahat ng kasagutan kung tayo ay handa na upang marinig ang Kanyang boses).

Dapat tayong matutong mag-isip tulad ng Diyos. Kapang nagbabasa ka ng Bibliya, itanong mo sa Diyos, ‘’Bakit Mo ito sinasabi?’’ o ‘’Bakit kailangang tumagal ng ganito?’’ o ‘’Bakit pinili Mo ang paraan na ito?’’. Huwag kang matakot magtanong sa Diyos. (Hindi ko rin sinasabi na kwestyonin mo ang Diyos sa kung ano ang Kanyang sinasabi o ginagawa, kundi ang ibig kong sabihin ay ang pagtanong sa maka-Diyos na paraan. Tandaan na ang dalawang ito ay nagkakaiba). Ang matutong mag-isip sa paraang katulad ng Diyos ay tutulong sa ating komunikasyon sa Kanya; sa paraang mas matino at madaling maintindihan.

At sa wakas, huwag matakot na sa sandaling malaman mo ang Kanyang tinig, Siya ay hihiling sa iyo na gawin ang mga bagay na hindi mo gustuhing gawin. O sabihin ang mga bagay na hindi mo mas gugustuhing sabihin. Ang Diyos ay hindi labag sa iyong sariling kalooban. Huwag kang matakot na samantalahin ng Diyos ang iyong abilidad na marinig ang Kanyang boses. Mas kilala Niya ang puso mo. Hingin mo sa Diyos na ang iyong puso, isipan at katawan ay gagamitin Niya para sa Kanyang kaluwalhatian. At magtiwala ka sa Kanya at sa Kanyang puso; Siya ay may pinakamabuting intensyon para sa’yo.

Advertisements

About Tagalog Blogs

Tagalog Blogs at Christian Blessing (ptl2010.com). I'm the same blogger at http://joycedevivre.wordpress.com/
This entry was posted in CHRISTIAN TAGALOG BLOGS and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to God Is Speaking To You (now in Tagalog)

  1. ptl2010 says:

    Thank you Joyce for this translation. I pray that a Filipino reader somewhere in this world (not necessarily in the Philippines) will point a family member or friend to this blog and be instrumental in reaching that someone, with the love of God. Perhaps the Lord wants to use you dear reader to stand in the gap today. Be blessed and blessing.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.