Wag Kang Makalimot

 

(English version is coming up so stay tuned at Christian Blessings!)
 

Minsan sa buhay natin ay dumarating ang mga araw na tayo ay makakalimutin. Hindi man natin intensyon na makalimot ngunit ito’y nangyayari nang hindi natin sinasadya – lalo na kung tayo ay sobrang busy. Habang masasabi ko na ito ay normal minsan sa buhay, hindi na rin normal kung palagi tayong nakakalimot sa lahat ng panahon. Sa mga nakalipas na buwan, nasubaybayan ko ang isang malungkot na kwento ng dalawang pamilya na matagal ng nagtatrabaho sa abroad. Sila ay mga aktibong kasapi ng isang lokal na simbahan. Noong sila ay nagpaplano pa lamang na mag-abroad, naging malaking parte ang simbahan para ipagdasal sila at lahat ng mga miyembro ay nanalangin din. Dumating ang panahong itinakda ng Diyos at sila’y nakapag-abroad, nakapagtrabaho doon, nakapag-renew ng mga kontrata, nakabili ng mga ari-arian at ang kaunlarang ‘yon ay isang bagay na kanilang ikinasiya at tinatamasa. Isang bagay – at ang pinakamalungkot na bahagi sa lahat – kinalimutan nila ang simbahan.

At sa bandang huli ay…

Kinalimutan rin nila ang mga taong nanalangin at nagdasal para sa kanila.

Kinalimutan rin nila ang taong lingkod ng Diyos na nag-alaga sa kanila bilang ama ng kanilang pananampalataya.

Kinalimutan nila na sila ay hindi lamang madalas na bisita ng simbahan, kundi mga kasapi.

Kinalimutan nila kung ano at sino sila noong wala pang karangyaan ang kanilang pamumuhay at maraming pera.

At sa kabuuan ay, kinalimutan din nila ang Diyos.

Ang kwentong ito ay sumasalamin rin  sa ating buhay, tayo man ay nagtatrabaho sa abroad o hindi. At ito ay nangyari na nang paulit-ulit sa bawat henerasyon, noong panahon pa ng Exodus. Naintindihan natin kung bakit ang Diyos ay nagbigay ng isang klarong paalala  (Deuteronomy 8:11 “Magingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Dios..”) dahil alam Niyang pwede tayong makalimot sa Kanya.

Narito ang mga simpleng paraan upang hindi makalimot sa Diyos:

  • Ipagpatuloy ang pagiging aktibong kasapi ng simbahan kahit nasaan ka man sa mundo. Maraming mga paraan na ikaw ay makakatulong. Maari kang magpadala ng sulat at pasasalamat sa mga panalangin o sa mga nagdasal para sa’yo nang sa gayon ay alam rin nila kung ano na ang update mula sa’yo.
  • Maghanap ng isang lokal na simbahan sa iyong lugar na pinagtatrabahuan. Kung hindi ka man makakuha ng isang referral mula sa’yong church pastor, maari kang magtanong sa mga kapwa mo katrabaho kung meron bang isang simbahan na pwede mong mapuntahan.
  • Unahin mong basahin ang Bibliya bago ka pumunta sa iyong trabaho. Alalahanin mong mahirap ang buhay. At mas lalong mahirap ito kung hindi mo alam ang salita ng Diyos at ang kanyang mga pangako para sa’yo.
  • Maging tapat sa pagbibigay. Sa bawat biyaya, wag mong kalimutan ang parte ng Diyos. Ilagay mo sa’yong isip na ang bawat biyaya ay isang pagsubok.
  • Magkaroon ng quality time sa pagdarasal. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay isang tulay na nagbibigay sa’yo ng kasiyahang hindi kayang pantayan ng anumang materyal na bagay. Ito ay isang linya ng komunikasyon kung saan pwede mong masabi sa Diyos ang lahat-lahat ng iyong pasasalamat, pagpupuri sa Kanya, mga problema at mga natitirang pangarap ng iyong puso.

Deuteronomy 8: 11 to 18

Magingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Dios, sa hindi mo pagtupad ng kaniyang mga utos, at ng kaniyang mga kahatulan, at ng kaniyang mga palatuntunan, na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito: Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog, at nakapagtayo ng mabubuting bahay, at iyong natahanan; At pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami; Ay magmataas ang iyong puso, at iyong malimutan ang Panginoon mong Dios, na naglabas sa iyo sa lupain ng Egipto, sa bahay ng pagkaalipin; Na siyang pumatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na tinatahanan ng mga makamandag na ahas at mga alakdan, at uhaw na lupa, na walang tubig; na siyang naglabas sa iyo ng tubig mula sa batong pingkian; Na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang, na hindi nakilala ng iyong mga magulang; upang kaniyang mapangumbaba ka, at kaniyang subukin ka, na pabutihin ka sa iyong wakas: At baka iyong sabihin sa iyong puso, Ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi iyong aalalahanin ang Panginoon mong Dios, sapagka’t siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan; upang kaniyang papagtibayin ang kaniyang tipan na kaniyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. 

Advertisements

About Tagalog Blogs

Tagalog Blogs at Christian Blessing (ptl2010.com). I'm the same blogger at http://joycedevivre.wordpress.com/
This entry was posted in CHRISTIAN TAGALOG BLOGS and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Wag Kang Makalimot

  1. Pingback: URL

  2. Pingback: Don’t You Forget | ChristianBlessings

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s