Hmmm, Tungkol Ito Sa’yo at Sa Iyong Boss

Ilang beses mo na bang narinig ang mga salitang ito, “Hindi ko talaga gusto si boss!”

Maaring ngayon ay isa ka sa maraming bilang ng manggagawa na hindi mo gusto ang pamamalakad ng iyong amo. O di kaya’y isa ka sa mga taong may karanasan kung paano magkaroon ng isang boss na masungit, o may ugaling hindi mo nagustuhan.

Alam mo, normal ito. Kahit saan ka magtrabaho, dalawang klaseng boss lang ang pwede mong ma-meet: ang isang mabuting boss o masama. Kung sino man sila ngayon sa buhay mo, isang paalala: sila pa rin ang mga boss.

Isa sa mga naranasan ko noon, ang magkaroon ng boss na hindi naniniwala sa Diyos, at madalas magalit sa mga maliit na pagkakamali. Bilang isang baguhan sa kompanyang ‘yon, hindi ko nagustuhan ang aking working environment. Parang feeling ko hindi dapat ganito ang isang boss. Ngunit noong mabasa ko ang mga Bible verses na ito, naliwanagan ang aking isip.

Efeso 6: 5-7

Mga alipin, maging masunurin kayo sa inyong panginoon ayon sa laman at sundin ninyo sila nang may pagkatakot at panginginig at sa katapatan ng inyong mga puso tulad ng pagsunod ninyo kay Cristo. Sumunod kayo hindi upang magbigay lugod sa kanila tuwing sila ay nakatingin sa inyo, kundi bilang mga alipin ni Cristo na gumagawa ng kalooban ng Diyos mula sa inyong kaluluwa. Sumunod kayo nang may mabuting kalooban na gumagawa ng paglilingkod sa Panginoon at hindi sa tao.

1 Pedro 2:18

Mga alipin, magpasakop kayo sa mga nagmamay-ari sa inyo at igalang ninyo sila, hindi lamang ang mababait kundi pati ang malulupit..

At ako rin, noong panahong iyon, ay hindi ko naipakita ang pagiging isang mabuting tagasunod/empleyado. May mga linya akong naririnig sa isang Christian radio, ang sabi ay… “What is the final answer of success? It’s this: In whatever work we do, God is ultimately our boss.” Totoo ito. Kung titingnan mo ang isang reflected picture ng iyong trabaho, makikita mong hindi ang iyong boss ang totoong nakakakita sa lahat ng iyong ginagawa – kundi ang Diyos.

Kung hindi mo gusto ang iyong boss, may nananatiling isang katotohan na nariyan ka ngayon upang magtrabaho, at upang gampanan ang iyong mga responsibilidad, gusto mo man ang boss mo o hindi. Narito ang mga simpleng suhestiyon na pwede mong isaalang-alang:

 1. Kung ano ang mga magagandang bagay na nakikita mo sa iyong boss, sundin mo. At sa bawat hindi maganda, sikapin mong wag itong gayahin.
 2. Wag kang sumali sa mga tsismis tungkol sa iyong boss. Sa oras na ikaw ay sasali sa kanila, hindi mo napapasaya ang ating boss sa langit (ang Diyos).
 3. Tulungan mo ang iba na pansinin ang kanilang mga trabaho (at pagbutihin ito) kaysa pansinin ang mga pagkakamali ng iyong boss.
 4. Ipagdasal mo ang iyong trabaho – na bibigyan ka ng Diyos ng tamang pag-uugali at malinis na puso sa kung anumang mga bagay na hindi mo gusto sa iyong boss. Alam mo, kapag tayo ay nagdasal, ang Diyos ay tapat upang magbigay sa atin ng pabor (isang espesyal na pabor) sa mga mata ng ating mga amo (sila man ay masama o mabuti).
 5. Maging isang maka-Diyos na halimbawa sa lugar na iyong pinagtatrabahuan. Hindi sa lahat ng panahon ay nasa isang lugar tayo. At ang pinakamabuting bagay na pwede mong maiwan sa iyong mga kaibigan, boss at katrabaho, ay ang isang halimbawa na maari nilang sundin.

Simple nga ang mga suhestyon ngunit ang mga ito ay imposibleng magawa natin kung hindi tayo hihingi ng tulong sa Diyos. Kaya, ano pang hinihintay mo? Bakit hindi ka mag-pause sandali at isapuso ang isang panalanging ito bago ka magtrabaho ngayon?

Mahal na Panginoon,

Mahal na Diyos, Purihin Ka para sa Iyong katapatan sa pagbibigay sa akin ng isa pang araw upang mabuhay. Salamat  sa trabaho na ipinagkaloob Mo sa akin bilang isang biyaya. Ako’y patawarin Mo sa aking mga kasalanan at sa mga kasalanang maaring gawin ng aking mga kasamahan sa akin sa araw na ito. Bigyan Mo ako ng Iyong karunungan, upang maisagawa ang mga gawain na dapat kong gawin. Ipagkaloob Mo sa akin ang mahabang pasensya, upang magtiyaga sa mga hamon o kahirapan na kailangan kong harapin sa aking trabaho.  Ako’y humihingi ng may kababaang-loob sa Iyo upang ako’y bigyan Mo ng pusong tugma sa Iyong ninanais sa pakikitungo ko sa aking boss at mga kasamahan  – na hangga’t  maaari ay aking mapanatili ang isang banal na halimbawa , at sumasalamin ng Iyong kagandahang-loob sa lahat ng bagay at sa lahat ng oras. Ang mga ito ay hindi ko kayang gawin kung wala ang Iyong tulong. Sa pamamagitan ng iyong grasya, aking ipinagkakatiwala sa Iyo ang pagtupad sa kung anumang layunin meron Ka sa aking buhay sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesu-Cristo, ang Iyong tanging mahal na Anak at ang aking Tagapagligtas, Amen.

Kung hindi mo pa naaayos ang iyong buhay sa Diyos, bakit hindi ka tumigil ng isang sandali at kilalanin Siya ngayon? (Paki-click ang link na ito).

**********************

A little note: Friends, English version is coming up so stay tuned to Christian Blessings! 🙂

About Tagalog Blogs

Tagalog Blogs at Christian Blessing (ptl2010.com). I'm the same blogger at http://joycedevivre.wordpress.com/
This entry was posted in CHRISTIAN TAGALOG BLOGS and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Hmmm, Tungkol Ito Sa’yo at Sa Iyong Boss

 1. Pingback: Urdu blog – 37 Hmmm, It’s about your boss | ChristianBlessings

 2. ptl2010 says:

  Dear Filipino friends, I pray that wherever and whoever the Lord has allowed to be your boss, that you will be a blessing to him or her. Be blessed and be a blessing. Yes those of you who have experienced God’s love have been blessed and it is your responsiblity to be a blessing wherever you are placed. The boss needs you to show that God loves him or her. Be His light and salt to the boss and he/she will return the favour when he or she finds the Lord. It is your privilege to bring someone to the Lord. What joy and blessedness you will have when that happens and more so when blessings through that boss follow.
  Enjoy your work for it is an adventure with the Lord as you trust Him.

  If you have not experienced the love of the Lord and only the horrible treatment of your boss. You can find out that prayer changes things and people. First you must understand that God loves to answer the prayers of a righteous person. You can only be righteous in God’s sight through accepting His Son Jesus Christ as your Saviour and Lord. Experience the love of God in your life – He is waiting to respond to your call and to answer your prayer.

 3. Joyce de vivre says:

  Hello Friends, here’s the link for the English Version of this post: https://ptl2010.com/2012/05/25/hmmm-its-about-you-and-your-boss/

  Please be guided and hope you enjoy the rest of the week! God bless 🙂

 4. Pingback: Hmmm, It’s About You and Your Boss | ChristianBlessings

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.