TT 4 – When Depressed, Remember Christ’s Suffering on the Cross

woman praying

Why are you cast down, O my soul?
And why are you disquieted within me?
Hope in God;
For I shall yet praise Him,
The help of my countenance and my God.
(Psalm 42:11)

May isang lalaking nagtayo ng kanyang retail store, subalit nagkaroon ito ng maraming problema. Problema sa mga trabahador, problema sa utang, problema sa kakulangan ng mga customer. Dahil dito, nagkaroon siya ng sobrang kabalisahan, shingles, at sobrang depresyon. Hanggang sa hindi na siya makatulog, natatakot at nanginginig na siya at iniisip niyang baka hindi na siya mabuhay pa hanggang sa kinabukasan. Nagmamadali siyang nagtungo sa isang Hospital at doon ay nagpa-confine siya. Ginugol niya ang kanyang buong magdamag sa pagsusulat ng kanyang mga farewell letters para sa kanyang asawa, anak at mga kaibigan.

Nang sumilay ang liwanag, nakarinig siya ng awitin mula sa chapel ng hospital at ito ang sinasabi ng awit, “Anuman ang iyong pinagdadaanang pagsubok, ang Diyos ang Siyang mag-iingat sa iyo.” Bigla niyang naisip ang lalim ng kanyang mga kasalanan at ang kanyang pagkamakasarili. Naalala niya si Kristo at naisip na walang-wala naman pala ang mga pagsubok niya kumpara sa pinagdaanan nito sa Kalbaryo. Ipinako ito sa krus dahil sa kanyang mga kasalanan at dahil sa pag-ibig nito sa kanya. Noon din ay lumabas siya ng kanyang kwarto at naglakad patungong chapel. Doon ay isinuko niyang lahat sa Diyos ang kanyang mga takot at suliranin. He committed himself to God’s care and love at pagkatapos noon, nadama niyang para siyang hinugot sa madilim niyang kinalalagyan patungo sa liwanag.

Ang taong ito ay si James Cash Penney

Nakakatakot na ang bilang ng lumalalang kaso ng suicide sa ating bansa.  Minsan nang naibalita na sa bawat 40 segundo ay may nagpapakamatay sa Pilipinas ayon sa World Health Organization.

Lubhang nakaka-depress na yatang mabuhay sa Pilipinas. Karamihan sa mga nagpapakamatay ay mga kabataan na nakararanas rin ng depresyon dahil sa kanilang mga magulang, kahirapan, edukasyon, bullying, at sawing pakikipag-relasyon.

Kaya naman bilang isang magulang rin na tulad ko, dapat lamang nating paalalahanan ang isa’t isa. Dapat nating maitanim kaagad sa puso ng ating mga anak ang pakikipag-relasyon kay Kristo bago pa man ang ibang mga bagay. Sa oras na ang bata ay nakauunawa na, mas magandang unti-unti na nating dalhin siya sa paanan ni Kristo at maging mabuting halimbawa na tayo sa kanila. Mag-alay na tayo ng mga panalangin para sa kanila at turuan na natin silang magdasal ng may buong pananalig sa Diyos.

Not education or material possession will save your children from depression, but the strong foundation who is Christ.

Kung matibay ang relasyon niya kay Kristo, masawi man siya sa pag-ibig hindi siya mawawalan ng tunay na karelasyon. Magiging matibay siya sa lahat ng mga pagsubok dahil hinding-hindi niya iyon haharapin na mag-isa… lagi siyang may kasama, isang maaasahang Kaibigan, kahit pa nga wala ka na.

“Great thoughts of your sin alone will drive you to despair; but great thoughts of Christ will pilot you into the haven of peace.” – Charles Spurgeon

Kaya nga kaibigan, sa oras ng depresyon nawa’y maalala mo Siya upang maipaalala mo rin naman Siya sa iba lalong-lalo na sa iyong mga anak.

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!
This entry was posted in A CLICK A BLESSING TODAY, SHARING STRUGGLES , Shaping Spiritual Solutions! and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to TT 4 – When Depressed, Remember Christ’s Suffering on the Cross

  1. Pingback: My Article Read (8-14-2015) | My Daily Musing

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.