TT5: Faith is… God Holding on to You

“And I am certain that God who began the good work within you, will continue his work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns.” – Phil. 1:6

Isang batang babae and dumalo ng Sunday school session kung saan ang bawat isang estudyante doon ay kailangang gumawa ng isang plaque na may nakasulat na, “Have Faith in God” bilang motto.

Matapos iyon ay sumakay na siya sa bus na service nila pauwi. Nang dahan-dahan ng umandar ang bus, napansin niyang wala sa kanyang bag ang kanyang maliit na motto. Kagyat siyang tumayo buhat sa kanyang kinauupuan at nagmamadaling  naglakad sa gitna ng bus patungo sa driver, “Sir, wait po, I lost my faith in God!

Can we lose our faith just like that of this little child?

Sa mga pagkakataong mahirap ang buhay. Sa gitna ng mga pagsubok. Lalong-lalo na sa gitna ng kasiyahan o kaligayahan, nawawala ba ang pananampalataya mo?

Kaibigan, huwag kang mag-alala, ang tunay na pananampalataya  sa Diyos ay hindi nawawala. Ito’y lalong tumitibay pa nga sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Ito’y isang biyaya mula sa Diyos at hindi Niya ito binabawi, kung hindi  ay lalo pa ngang pinag-iingatan sa paglipas ng mga araw dahil…

Faith Quote

Kung ganoon, saan dapat manggaling ang iyong pananampalataya?

“So faith comes from hearing, that is, hearing the Good News about Christ.” – Romans 10:17

Kanino ba dapat ito magmula (at magwakas)?

“… looking unto Jesus the author and finisher of our faith.”

At paano kang magkakaroon nito?

“God saved you by his grace when you believed. And you can’t take credit for this; it is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it.” – Ephesians 2:8-9

“For God loved the world so much that he gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life.” – John 3:16

Ngayong alam mo nang hindi nawawala ang pananampalatayang tunay na nanggagaling kay Kristo, kailangan mo na lang isipin kung paano kang magiging tapat na tagasunod Niya.

Inaanyayahan kitang palaging magbasa dito sa ChristianBlessings tuwing Huwebes at samahan mo ako sa aking patuloy na pag-aaral ng Salita ng Diyos. Maaari mo rin akong bisitahin sa aking blog .

Hanggang sa muli.

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!
This entry was posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS, SHARING STRUGGLES , Shaping Spiritual Solutions! and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to TT5: Faith is… God Holding on to You

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.