TT9: Ano ang Paglagong Ispiritwal at Paano mo itong Makakamtan? (What is Spiritual Maturity and How you will Achieve it?)

Photo0805

“Grow, dear friends, but grow. I beseech you in God’s way which is the only way.” – Hannah Smith

Nakakita ka na ba ng matandang malapit ng mamatay ngunit napakatapang pa rin? Siya iyong tipong kapag lumapit ka ay handa kang saktan dahil pinaglalabanan niya ang maraming sakit na kanyang nararamdaman, at maging ang pagdating ng kanyang kamatayan. Kahit nga ang doktor at mga nurse ay halos ayaw siyang lapitan dahil nakakatakot na ang kanyang paghu-huramentado.

O kaya naman, nakapag-alaga ka na ba ng isang matandang wala nang ginawa kung hindi ang umiyak nang umiyak, hopeless, tapos madalas niyang bukambibig ang “Gusto ko nang mamatay!”?

Kung hindi pa, gusto kong malaman mong ako’y s’ya na.

Nakakalungkot isiping ang mga taong ito’y sumapit sa kasukdulan ng kanilang mga edad subalit hindi nakaabot sa spiritual maturity na itinuturo sa atin ng Biblia.

Naniniwala akong ang tunay na Kristiyano na tumanda na sa kanyang pananampalataya ay laging may kapayapaan, hindi lamang sa gitna ng mga pagsubok kung hindi maging sa kanyang pagtanda at pagharap sa kamatayan.

What is Spiritual Maturity?

Matagal ko ng pinag-iisipan kung bakit maraming mga Kristiyano ang hindi umaabot sa paglagong ispiritwal. Bakit marami pa rin ang patuloy na gumagawa ng kasalanan? Bakit hindi nila matalikuran ang kanilang mga dating gawi o ang kanilang mga nakaraan? Bakit sinasabi nilang sila’y Kristiyano, pero hindi mo iyon makikita sa kanilang mga buhay? Iyong iba pa nga ay patuloy na nagsasaliksik ngunit hindi naman nakakaabot sa tunay na karunungan.

Dito ko na tinanong ang aking sarili, “Lumalago ba talaga ako sa aking pananamplataya? Sa loob ba ng halos dalawampu’t dalawang taong pagkakakilala ko kay Kristo’y lumago man lamang ba ako kahit gahibla? Hindi ko na ba matatawag ang sarili kong baby-christian ngayon?

Ganito ang sinabi ni Apostol Pablo tungkol dito:

“Dear brothers and sisters, when I was with you I could talk to you as I would to spiritual people. I had to talk as though you belonged to this world or as though you were infants in the Christian life. I have to feed you with milk, not with solid food, because you weren’t ready for anything stronger. And you still aren’t ready, for you are still controlled by your sinful nature. You are jealous of one another and quarrel with each other. Doesn’t that prove you are controlled by your sinful nature? Aren’t you living like people of the world?” (1 Corinthians 3:1-3)

Narito ang kahulugan ng Spiritual Maturity:

Ito’y isang proseso na nagsisimula matapos mong tanggapin si Kristo bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas. Matapos kang ipanganak na muli sa pamamagitan ng Ispiritu Santo, ikaw ay maaari nang mabuhay na kasama ni Cristo kung gugustuhin mo. Ang Spiritual Maturity ay pagiging ganap kay Kristo.

Sa unang Corinto kapitulo tatlo, talatang isa hanggang ika-tatlo, mapapansin nating ang kausap ni Apostol Pablo ay kapwa na niya mga Kristiyano. Ang kaibahan nga lamang ay mga baby Christians pa ang mga ito. Patuloy pa rin silang nag-aaway-away, nagseselosan at namumuhay na parang nasa sanlibutan.

Kung ganoon, ang pagkamit ng ating paglagong ispiritwal ay isang patuloy na proseso habang tayo’y naririto sa mundo. Kailangan nating magsumikap para makamtan ito.

Magandang tandaan na maging si Apostol Pablo ay hindi ito nakamtan habang siya’y naririto subalit walang araw na hindi niya pinagsikapang maabot ang perfection ng kanyang pananampalataya.

“I don’t mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection for which Christ Jesus first possessed me. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing: Forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us.” (Phil. 3:12-14)

Paano mo makakamit ang iyong spiritual maturity?

  • Kilalanin mo ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bibliya araw-araw.
  • Magpatuloy ka sa mga bagay na lalong makapaglalapit sa iyo sa Diyos.
  • Magkaroon ka ng disiplinang  pang-ispiritwal (pagbabasa ng Bibliya araw-araw, pagkakabisa ng mga bersikulo, pagme-meditate sa Salita ng Diyos, at walang humpay na pananalangin).
  • Lumakad ka ayon sa itinuturo sa iyo ng Ispiritu Santo.
  • Kailangang makita sa iyo ang bunga ng Ispiritu ( Fruit of the Spirit).
  • Lagi kang sumunod sa Diyos.
  • Isabuhay mo ang pag-ibig ng Diyos.
  • Pag-aralan mo ang mga halimbawa at aral ni Hesus upang maging kagaya ka niya.
  • At sa huli, huwag kang mag-alala kung hindi mo ito kaya sapagkat tutulungan ka niya.

Kaibigan, ang paglagong ispritwal ang tema ng bago kong blog ministry at gusto kong makasama kita. Kung ikaw ay naguguluhan ring tulad ko. Kung ikaw ay hindi rin lumalago sa pananampalatayang kagaya ko. Kung ikaw ay hindi  pa rin nagbabago sa mga dati mong gawi. Samahan mo ako na tuklasin ang mga bagay-bagay na magpapalago sa atin sa tulong ni Kristo.

Bisitahin mo sana ako sa aking blog http://sproutandflourish.blogspot.com para sa English Version ng post na ito at para sa patuloy ko pang pag-aaral tungkol sa kung paano tayo magbabago at lalago sa ating buhay Kristiyano.

Hanggang sa muli.

~ Jennifer

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!
This entry was posted in CHRISTIAN TAGALOG BLOGS, SHARING STRUGGLES , Shaping Spiritual Solutions! and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to TT9: Ano ang Paglagong Ispiritwal at Paano mo itong Makakamtan? (What is Spiritual Maturity and How you will Achieve it?)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.