Tt21: Magpakumbaba (Humble Yourself)

JenniferEspina01174

Nagdesisyon akong sikaping huwag maitaas ang aking sarili sa mga bagay na ginagawa ko kaya naman sinikap kong ituon ang aking atensyon sa paglikha ng mga bagay na magtataas sa pangalan ng Diyos.

May mga bagay na kung hindi natin lubos na pag-iisipan ay tiyak na magdadala sa atin sa kapalaluan. Kagaya na lamang ng paghahangad na maging popular sa daigdig na ito.

Marami sa atin ang gumagawa ng mga bagay-bagay upang ipakilala ang ating sarili, pero ito nga ba ang mahalaga?

Sinabi sa mga taga-Filipos 2:3-11,

“Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag; sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, at hindi lamang ang sa inyong sarili. Nawa’y magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Cristo Jesus. Kahit siya’y likas at tunay na Diyos hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos, at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Cristo’y maging tao, nagpakumpababa siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya’y lubusang itinaas ng Diyos, at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesu-Cristo ang Panginoon.”

Ang pagiging Kristiyano ay paglakad sa daigdig na ito ng may kapakumbabaan. At ang bawat nating ginagawa ay dapat nating gawin para magbigay lugod at kapurihan sa ating Panginoon at hindi sa ating mga sarili.

Sa aking blog ngayon, sinisikap kong gamitin ang aking talento sa pagguhit upang maipahayag ang Salita ng Diyos sa halip na ipagmalaki ang aming mga larawan na kagaya ng ginagawa ng iba.

Napag-isip-isip ko kasing kapag hinahanap ko lamang ang aking sarili sa bawat kong ginagawa, mas lalo akong nasasaktan sa tuwing ibinababa ako ng Panginoon. Mas lalong nasusugatan ang aking pride kapag walang tumatangkilik sa mga pinagsisikapan ko.

Pero sadyang ganoon, dahil hindi naman talaga tayo naririto para magpakatanyag kung hindi itanyag ang pangalan ng pinaglilingkuran nating Diyos.

philippians

Kaya mula ngayon,

Nais kong kalimutan ang aking sarili para bigyang kapurihan ang pangalan Niya.

Nais kong ibaba ang aking sarili upang maitaas ang pangalan Niya.

Nais kong isaisantabi ang aking pangalan upang pangalan lamang Niya ang maitanyag.

At nais kong maging kagaya ni Kristo, na naging masunurin at mapagpakumbaba hanggang kamatayan.

Kapatid, itaas natin ang ngalan Niya.

 

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!
This entry was posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Tt21: Magpakumbaba (Humble Yourself)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.