Tt23: Ang Tatlong Importanteng Dahilan ng Kapanganakan ni Kristo

Jesus

Kumusta? Masyado ka bang abala ngayong kapaskuhan? Maari ba kitang abalahin sandali para ipaalam sa iyo ang tunay na dahilan ng kapanganakan ni Kristo?

Tama dahil bukas ay pasko na, nais ko lang muling ipaalala kung bakit ba isinilang si Kristo bago ka tuluyang madala ng nakakalalasing na saya ng okasyong ito.

  1. Pagpapakumbaba – Iyan ang una nating dapat na iniisip tuwing sasapit ang kapaskuhan (at sa bawat araw) kung totoong nais nating maging kagaya ni Kristo. Hindi ba’t Siya’y isinilang lamang sa isang sabsaban bagaman Siya ay Diyos at nararapat lamang sanang isilang sa isang palasyo at mahiga sa gintong kuna? Subalit hindi, Siya ay nahiga sa  matigas na bato na maaring nilagyan lamang ng mga damong pagkain ng mga hayop. Binalutan siya ng matigas na pambalot. Namuhay at lumaki Siyang isang mahirap, simple, at isang karpintero lamang. Wala kang makikitang kagandahan sa Kanya. Wala Siyang pera at kayamanan. Wala Siyang tirahan. Ang larawang ito ang tunay na diwa ng kapaskuhan na sana’y lagi nating inaaalala at hindi ang pagpapaganda lamang ng ating tahanan, sarili, paghahanda ng mga espesyal na lutuin, pamimigay ng mga regalo at pagdalo sa mga kasiyahan.
  2. Kaligtasan – Isinilang si Kristo upang ikaw ay maligtas. Iyan ang pinakamahalagang dahilan ng pagsilang ni Kristo. At paano ka maliligtas? Hindi sa pamamagitan ng gawa kung hindi sa pananampalatayang si Kristo ay namatay at nabuhay para tubusin ka sa iyong mga kasalanan. Kilalanin mo Siya sa buhay mo bilang iyong nag-iisang Panginoon at Tagapagligtas. Iyon lamang dahil ginawa na Niya ang lahat-lahat sa krus para sa iyo. Kung hindi mo pa Siya pinananampatayahan sa buhay mo, siguro ngayon na ang tamang panahon.
  3. Pag-ibig – Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay Niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang manampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At alam mo ba, kapag inibig ka ng Diyos, wala ng makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig na iyon. Napakatindi ng pag-ibig na ito para sa atin na madalas nating nakakalimutan at napapalitan ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Pero ngayon, ngayong pasko, maaari bang alalahanin mo ito kahit hindi mo kayang tumbasan ang pag-ibig na ito ni Kristo para sa iyo?

Tatlo lamang ito sa mga pinakamahalagang diwa ng pasko at layunin ng kapanganakan ni Kristo, pero importanteng malaman natin ito.

Bilang Kristiyanong Born Again hindi namin ipinagdiriwang ang pasko sa tradisyunal nitong pamamaraan sapagkat ito ay nagmula sa paganong tradisyon. Ito ay inako lamang mga Kristyanong Katoliko noong ika-apat na siglo at mula noo’y taon-taon na itong ipinagdiriwang. Minsan na itong ipinagbawal sa Englatera at sa mga protestanteng bansa dahil hindi ipinag-uutos ng Bibliya na ito ay ipagdiwang.

Ang Ressurection of the Lord lang ang sinabi sa Bibliya na ipagdiwang natin sa tuwing tayo’y magsisikain at magsisiinom bilang pag-alaala kay Kristo (Basahin ang 1 Cor. 11:17-34).

Bagaman ang kapanganakan ni Kristo ay lagi naming inaalala sa aming mga puso araw-araw tanda ng pasasalamat na sa araw na ito isinilang ang Kristo na aming tagapagligtas.

Kaya nga tinatawag na tayo ngayong Kristiyano.

 

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!
This entry was posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Tt23: Ang Tatlong Importanteng Dahilan ng Kapanganakan ni Kristo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.