TT33: A Tagalog Prayer when Facing Struggles at Work

 

ChristianBlessings

Kumusta ka naman sa iyong trabaho ngayong araw  na ito?

Hindi maiiwasang may mga pangyayari sa trabaho na kung minsan ay nagpapasama ng ating kalooban. Hindi rin maiiwasang magkaroon ng mga kasamahang may pansarili lamang na layunin at wala silang pakialam kung makakasagasa sila ng iba para lamang matupad ang mga gusto nila.

Hindi rin maiiwasang magkaroon ng hindi magandang relasyon sa iyong Boss, lalo na kung masungit siya at kung minsan ay hindi na makatarungan sa mga ipinapagawa niya sa iyo.

At paano kung ang problema ay sa mga customers mo o sa mga kliyente mo? Paano kung maging sila man ay nagdaragdag ng stress sa iyo?

Isa sa mga ito  ay maaaring nagpapahirap sa iyo sa ngayon at alam kong kung minsan ay napapaisip ka na magbitiw na lang sa trabaho ngunit natatakot ka naman sa kinabukasang naghihintay sa iyo o sa pamilya mo.

Kapatid, samahan mo ako sa panalanging ito sa ngayon at nawa’y makatulong ito para mapaglinaw ang iyong isip at makapag-desisyon ka ng maayos.

“Ama, napakabuti mo, at alam kong alam mo po ang mga bagay na kinakaharap namin sa ngayon sa aming mga trabaho. Nahaharap po kami sa isa na namang pagsubok ng buhay at ito po ay nagdudulot ng takot at agam-agam para sa aming kinabukasan.

Ang amin pong mga trabaho, Ama, ang tangi naming inaasahan upang mabuhay, ngunit may mga tao at pangyayaring nagpapahirap sa amin sa bawat araw sa tuwing ginagampanan namin ang aming mga tungkulin.

Ama, hindi po namin hawak ang mga pag-iisip ng mga tao sa paligid namin at hindi rin namin hawak ang mga sitwasyon, bagaman kami’y naglilingkod sa inyo ng tapat.

Magkaganoon man, ipaaalala po ninyo sa amin na hawak ninyo ang aming bukas. Na alam ninyo ang aming hinaharap. Na ang lahat ng mga ito’y sama-samang nangyayari para sa aming ikabubuti.

Inyo pong ibsan ang aming mga pag-aalala. Inyo pong ituro ang dapat naming gawin. Inyo pong alalayan ang aming mga hakbang at turuan kaming manangan at manampalatayang lubos sa inyo. Kayo po ang magbibigay ng aming pangangailangan at kayo rin po ang magtatanggol sa amin laban sa mga hindi makaturungang bagay.

Hinihiling po namin, Ama, na patawarin ninyo kami sa aming mga pagkakasala at huwag hayaang ang mga pagkakamaling ito ang siyang maging daan ng aming mga pagdurusa.

Anuman ang mga kinakaharap naming pagsubok, Ama, umaasa kaming hindi ninyo kami iiwan ni pababayaan man. Anuman po ang mangyari sa kinabukasan , ang mahalaga’y ikaw pa rin po ang aming pinaglilingkuran sa ngayon sa kabila ng lahat.

Sa iyo lamang kami hahawak, Ama. Sa iyo lamang kami aasa.

Ito po ang aming samo’t dalangin sa pangalan ni Hesus na aming nag-iisang Panginoon at Tagapagligtas, Amen.

Advertisements

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!
This entry was posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to TT33: A Tagalog Prayer when Facing Struggles at Work

  1. Pingback: My Article Read (3-4-2016) – My Daily Musing

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.