Tt36: A Tagalog Devotional when Facing Life’s Uncertainties

mission

“The temptation in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand when you are tempted, he will show you a way out so that you can endure.” – 1 Cor. 10:13

Walang sigurado sa mundong ito. Walang pangmatagalang tagumpay, yaman, at relasyon. Lahat nagbabago. Lahat nawawala na lamang sa isang iglap.

May minsang magigising ka isang umaga na napakasaya mo. Pakiramdam mo’y hawak-hawak mo na ang lahat. Pakiramdam mo’y habambuhay na na magiging ganito ka.

Para magising ulit sa isang umaga na wala na ang lahat. Magigising ka na lang na punum-puno ng mga tanong ang iyong isip pero wala kang makuhang kasagutan. Lahat ng mga pinaghahawakan mo noon, lahat ng mga inaakala mong mapapasaiyo, lahat iyon mawawala na lamang na parang bula.

Ano ngayon ang gagawin mo?

Nagpaalala ang Bibliya, “Kaya’t mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya’y nakatayo, at baka siya mabuwal.”

Dahil ang katotohanan, WALANG KASIGURUHAN SA MUNDONG ITO.

Sa lahat ng oras kailangang asahan mo ang mga bagay na hindi mo inaasahan pero manalig ka ring walang makaka-sorpresa sa Diyos tungkol sa iyo. Alam Niya ang lahat na mangyayari sa iyo at iyon ay nasa ilalim ng Kanyang kontrol.

“Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito’y ‘di pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Cristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang Kanyang kaluwalhatian.” (1 Pedro 4:12)

Narito ang mga suhestyon kung sakaling nahaharap ka sa walang kasiguruhang buhay:

 1. Palaging maging handa.
 2. Mabuhay ka sa ngayon lamang.
 3. Huwag mong ikabahala ang araw ng bukas.
 4. Manalig kang gagabayan ka Niya.
 5. Maniwala kang hawak ng Ama ang iyong kinabukasan.
 6. Maniwala kang kakatagpuin ka Niya sa huli.
 7. Maniwala kang malalagpasan mo ito dahil Diyos ang nag-iingat sa iyo.
 8. Manalangin kang lagi.
 9. Huwag mong kaawaan ang iyong sarili dahil hindi ka Niya iiwan ‘ni pababayaan man.
 10. Isipin mong hindi ang iyong kinabukasan ang iyong misyon kung hindi ang walang hanggan.
 11. Maging positibo.
 12. Panaligan mo ang talatang ito:

“Wala pang pagsubok na dumating sa iyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos, at hindi Niya ipahihintulot na kayo’y subukin nang higit sa inyong makakayan. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan Niya kayo ng lakas upang makayana ito at ng paraan upang malampasan ito.” 1 Cor. 10:13

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!
This entry was posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Tt36: A Tagalog Devotional when Facing Life’s Uncertainties

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.