TT45: (Pagkagalit) A Tagalog Devotional for when you’re Angry

christianblessings

Basahin: James 1:19-20

“Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit; Sapagkat and galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Dios.”

Maiiwasan ba nating mga Kristiyano ang hindi magalit sa ating mga malilikot at makukulit na mga anak at sa ating mga asawa kung minsan? O, maiiwasan ba nating hindi magalit maging sa ating sarili sa pagiging makasarili at pagnanasa ng mga bagay na makamundo? O, hindi naman kaya ay sa ating mga tsismosang kapitbahay o kaibigang madalas tayong siraan sa iba.

Kapatid, hindi madaling iwasan ang pagkagalit, tingnan na lang natin ang nangyari kay Moses sa Exodo 32:19 na sinasabi, “At nangyari paglapit niya sa kampamento, na kaniyang nakita ang guya at ang sayawan; at ang galit ni Moises ay naginit at kanyang inihagis ang mga tapyas na nasa kaniyang mga kamay at nasira sa paanan ng bundok.”

Sa kabila nito nagpaalala sa atin ang Bibliya na maging makupad tayo sa pagkagalit  sapagkat ito ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Dios. Maaaring hindi natin ito maiiwasan habang tayo’y nabubuhay pa sa laman ngunit sa tulong ng Ispirito Santo ay magagawa nating maghinay-hinay lamang.

Ating ipanalangin at hingiin sa Diyos na makaiwas tayo sa pagkagalit. Ating hingiin sa Panginoon na magkaroon tayo ng kalmanteng pananaw sa gitna ng nagpupuyos na damdamin. At sana, kapatid, sa pagkakataong kailangan ng magalit, nawa ay hindi tayo magkasala. Alalahanin nating…

Magagawa natin ang lahat sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa atin.

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!
This entry was posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS and tagged , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to TT45: (Pagkagalit) A Tagalog Devotional for when you’re Angry

  1. Pingback: My Article Read (5-30-2016) – Br Andrew's Muses

  2. Pingback: My Article Read (5-27-2016) – My Daily Musing

  3. ptl2010 says:

    Proverbs 15:1 A gentle answer turns away wrath, But a harsh word stirs up anger.

  4. Pingback: TT44: (Pagkagalit) A Tagalog Devotional for when you’re Angry | Daily Bread

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.