TT49: 6 na Benipisyo ng Pagme-memorya ng mga Pangako ng Diyos ( a God’s Promises Series)

ChristianBlessings123

Basahin: 2 Corinthians 7:1

“Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, na pasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos.”

O anong ganda nga namang pagbulayan ang mga pangako ng Diyos kaya gusto kong simulan ang seryeng ito ng ating lingguhang debusyonal sa serye ng mga pangako ng Diyos.

Ibig kong balikan at pagbulayan ang Kanyang mga pangako sapagkat napakadali ko itong makalimutan. Ibig kong muling ipanumbalik ang tamis nito sa aking puso at magpatuloy na gamitin ito sa aking pang-araw-araw na paglakad sa  masalimuot na buhay.

Ano ang mga benepisyo ng pagbabasa at pagme-memorya ng mga Pangako ng Diyos?

  1. Kalakasang Ispiritwal – Higit sa pagbabasa lamang ng Bibliya, ang mga memoryadong pangako ng Diyos ay magbibigay sa atin ng lakas sa pagharap natin sa pang-araw-araw na pagsubok ng buhay. Isa sa mga paborito kong aklat ang “The Power of Positive Thinking” na isinulat ni Dr. Vincent Peale. Bagaman ang aklat na ito ay tinutuligsa ng ibang mga Kristiyano, ang mga prinsipyo sa aklat na ito ay naka-impluwensya sa akin ng malaki. Ipinakita nito sa akin kung paanong mabuhay sa bawat sitwasyon na ang tanging kinikilingan ay ang mga pangako ng Diyos. Gumagamit si Dr. Peale ng mga talata upang harapin ang bawat sitwasyon ng kanyang buhay at ibinabahagi rin niya ito sa iba. Madalas na mayroon siyang index card ng mga talata na kanyang laging dala-dala para magpa-alala sa kanya ng dapat at hindi dapat niyang gawin depende sa sitwasyon. Ito ang naging source ng kanyang kalakasan at positibong pananaw.
  2. Pagkakaroon ng Christ confidence – Subok ko na na sa maraming pagkakataon, sa tuwing mawawalan ako ng tiwala sa aking sarili o sa iba o maging sa aking sitwasyon, ang mga pangako Niya ang nag-su-sustain sa akin. Noong ang aking kapatid ay ma-ospital at ma-operahan, humawak ako sa pangakong hindi Niya pababayaan ang aking kapatid, at hindi ako nabigo. Noong makagat ng aso ang aking anak sa may mata, pinanatili akong kalmado ng Diyos sapagkat ipinangako Niyang ‘ni isang buto ay walang mababali sa aking pamilya dahil nagtitiwala kami sa Kanya, muli naligtasan ito ng aking anak na hundu siya nabulag. At sa tuwing aalis ang aking asawa para magtrabaho sa malayo, humahawak ako sa pangakong Siya ang tatayong Ama sa aking mga anak. Kung wala ang Kanyang mga pangakong ito, tiyak na bibitiw na ako o malamang masisiraan na ako ng bait sapagkat hindi kaya ng aking pag-iisip na dalhin ang lahat ng kabigatan ng buhay. Nagkaroon ako ng confidence kay Kristo nang higit sa aking self-confidence.
  3. Pagiging malapit sa Diyos – Ang pag-alam at pagkakabisa ng mga pangako ng Diyos ay lalong magpapakilala sa Kanyang kadakilaan sa buhay mo. Kung panghahawakan mo ang mga pangako Niya at mananampaltaya at magtitiwala ka, lalo ka nitong ilalapit sa Kanya sapagkat sa bawat pangakong natutupad, makasisiguro kang totoong hawak Niya ang iyong bukas. Para kang magiging isang iniibig na pinangangakuan ng umiibig sa iyo, hindi ba kapag natutupad ang mga pangako lalo kang napapalapit at napapamahal sa kanya? Ganoon din ang mga pangako ng Diyos, naglalapit ito sa atin sa Kanya.
  4. Paglago sa Pananampalataya – Kung isinabubuhay mo ang mga panagko ng Diyos na para bagang ito’y personal Niyang pangako sa iyo, tiyak na palalaguin nito ang iyong pananampalataya. Matatagpuan mo na lamang ang iyong sarili na wala ng pakialam sa mga nangyayari sa iyong paligid sapagkat alam mong matutupad at matutupad ang anumang ipinangako Niya sa iyo. Matututuhan mong manangan sa mga bagay na hindi mo nakikita ngunit nakakasiguro kang magaganap.
  5. Maayos at tamang pagharap at pag-resolba ng mga suliranin – Ang mga pangako ng Diyos ay magiging gabay mo sa pagharap sa iyong mga suliranin. Kagaya halimbawa kung ikaw ay nauubusan na ng pera, sa pagkakataong ito, hindi ka mababagabag kasi ipingako Niya na ibibigay Niya ang lahat mong pangangailangan at hindi Niya hahayaang mamalimos ng tinapay ang Kanyang mga anak. Kung babasahin mo ang diary ni George Mueller, tiyak na malalaman mong kailanman ay hindi sumira sa panangako ang Diyos pagdating sa pang-araw-araw Niyang probisyon Kanyang mga anak.
  6. Hindi mo ito makakalimutan at lalakad ka ayon sa Kanyang mga nais— Isa sa mga nais ng Diyos na tayo ay palaging magbasa at manatili sa Kanyang mga Salita, ang ikwintas ito sa ating mga leeg at itali ito sa ating mga puso upang hindi natin ito makalimutan at para lumakad tayo ayon dito. Isa nga sa mga paborito kong bersikulo ay ang Psalm 119:11 na nagsasabi nga ganito, “Ang salita mo’y aking iingatan sa aking puso: upang huwag akong magkasala laban sa iyo.” Kung ganoon, ang bawat pangako pala ng Diyos ay nakakatulong rin upang hindi tayo magkasala.

Kapatid, sa pagsisimula ng ating serye, sana ay samahan mo ako at tulungang maipalaganap ang Kanyang mga pangako sa iba.

Dalangin kong sana ay kumilos rin sa iyo ang banal na mga Pangako ng Diyos kagaya ng pagkilos nito sa aking buhay.

Anong pangako ng Diyos ang pinanghahawakan mo at hindi ka binigo?

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!
This entry was posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to TT49: 6 na Benipisyo ng Pagme-memorya ng mga Pangako ng Diyos ( a God’s Promises Series)

  1. ptl2010 says:

    Believing on the promises of God is not sufficient. We need to apply the promises and claim them based on the word of God, our God who does not lie and is the same yesterday, today and forever. Amen.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.