TT52  A Tagalog Devotional: Jesus Said, “Love Me”

hands-1287115_960_720

Read: John 14:15

“Kung ako’y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos.”

Kay daling sabihing “Mahal kita, Panginoon,” pero pagdating ng pagsubok, ang mga salitang ito’y nawawalan lamang ng saysay.

Ang totoo, natututo lamang tayong magmahal sa Kanya dahil una Niya tayong minahal. Kung hindi Niya ito unang ginawa sa atin, patuloy pa rin tayong magmamahal sa mga ibang bagay kagaya ng pera, pangarap, kasikatan, layaw ng laman, at mga kasalanan. Wala tayong kakayahang magmahal sa Diyos libang biyayaan Niya tayo ng pagkakataong mahalin Siya.

At kung mabiyayaan man, paano naman kaya natin ito magagawa?

Kailangan kong sundin ang Kanyang mga utos. Iyan ay ayon mismo sa Kanya. Wala Siyang hinihinging ibang katibayan ng pagmamahal mula sa akin kung hindi ang pagsisikap kong sumunod sa mga utos Niya. Aaminin kong hindi ko ito kaya ngunit pwede kong isaisip ang salitang “pag-ibig” sa lahat ng oras sapagkat ang Diyos ay pag-ibig.

Ang buod ng mensahe ni Kristo ay pag-ibig at kung ibabase ko dito ang aking bawat desisyon, malamang na magawa ko ang Kanyang mga utos.

Ibigin mo ang Diyos…

Ibigin mo ang iyong kapwa na kagaya ng iyong sarili…

Ibigin mo…

At diyan ay hindi ako maaaring magkakamali.

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!
This entry was posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to TT52  A Tagalog Devotional: Jesus Said, “Love Me”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.