TT54 A Tagalog Devotional: “For the Good of Others”

jtequote4

Basahin: 1 Corinthians 10:24

Kailan ka ba huling nanginig sa galit sa isang tao at nag-isip na maghiganti?

Nangyari na ba sa iyo na gustong-gusto mong magpadala ng isang nakasisirang mensahe gamit ang iyong cellphone upang makapaghiganti sa iyong kaibigan o kamag-anak na nagkasala sa iyo?

Lahat tayo ay malamang na dumaan na sa ganitong nagpupuyos na damdamin subalit nagpaalala ang Bibliya,

“Huwag hanapin ninoman ang sa kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa.”

Ganito ang ginawa ni Hesus sa lupa para sa atin. Kinalimutan niya ang kanyang sarili para sa ating ikabubuti. Ibinigay niya ang kanyang buhay para lang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan.

Nang minsang nais kong mapahamak ang isang kaibigan dahil sa aking galit, saglit akong natigilan nang maalala ko ang Kanyang Salita, “Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti.”

Sadyang dinadala tayo ng galit sa mga mararahas at mga maling hakbang. Ang isang taong walang tamang gabay ng Diyos ay kagyat na makakasakit ng kapwa para lamang maibsan ang kanyang galit na nadarama.

Ngunit kung pag-aaralan lamang natin ang umunawa, ang ilagay ang ating sarili sa sitwasyon ng iba at ang magtiwalang tayo ay iniingatan ng Diyos at hindi Niya pinababayaan, ang paghihiganti sa ating mga puso ay mapapalitan ng pagpapatawad.

“ Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao.”

Kung maaari… pero hindi ko kaya.

Kaya naman para maisip ko ang kapakanan ng iba at matutuhang kalimutan ang aking sarili’y kailangan kong manangan sa pangako Niyang Siya ang kikilos para sa akin sa mga bagay na hindi ko kayang gawin.

Kapatid, kailan mo huling hinanap ang iyong sarili?

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!
This entry was posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to TT54 A Tagalog Devotional: “For the Good of Others”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.