TT57: Susuko ka na ba? (On Giving up)

ship-quote-for-blog

Dumating ka na ba sa punto na parang ayaw mo na?

Nangyari na ba na gigising ka isang umaga at parang ayaw mo nang bumangon dahil parang paulit-ulit na lamang ang mga pangyayari sa buhay mo? Walang pagbabago. Walang inaasahang maganda.

At tama, ilang trabaho na ba ang sinayang mo? Nagtrabaho ka ng kaunti pagkatapos nakaranas ka ng hirap, pagkatapos sumuko ka na agad…

Sinabi sa aklat ni Santiago 1:4 ang ganito:

“At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo’y maging sakdal at ganap, na walang anomang kakulangan.” 

Ang mga pagsubok at mga pagtitiis ay pawang bahagi lamang ng ating pagiging ganap. God is working in us to be developed as someone He wants us to be. Walang dahilan para sumuko tayo.

Winston Churchill once said, “No one would ever have crossed the ocean if he could have gotten off the ship in the storm.”

We really need to keep going because who knows what God is working on for us?

Huwag kang mag-alala, along the way, He will sustain you with your needed strength and wisdom.

I’ve learned this lesson the hard way. Noon, lahat ng opportunity ko sinayang ko dahil sa kaunting hirap, sumusuko na ako kaagad. Pero natutuhan ko na kailangan ko lang magpursige one day at a time… kailangan ko lang kayanin ang ngayon.  Diyos pa rin ang may hawak ng bukas.

At middle age, it is only when I realized I had wasted half of my life dahil sa madalas kong pagsuko sa buhay. Sayang!

But then, it is no yet too late…

So the next time around, kailangan lang magpursige.

Father, tulungan mo po kaming makayanan ang bawat araw sa aming buhay. Huwag mo pong hayaang ma-overwhelmed kami sa mga darating pang mga araw. Tulungan mo po kaming magpatuloy sa buhay at huwag kaagad-agad sumuko sa bawat  pagsubok na aming nararanasan. Amen.

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!
This entry was posted in A CLICK A BLESSING TODAY and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to TT57: Susuko ka na ba? (On Giving up)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.