TT65: Bukas na sulat para sa mga Kabataang Babae (An open letter for younger girls)

girl-775342_960_720

1 Corinthians 6:19

“What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not of your own?”

“O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos? At hindi kayo sa inyong sarili;”

Anak,

Pakaingatan mo sana ang iyong katawan sapagkat ito ang templo ng banal na Ispirito Santo.

Alam kong sa iyong edad ay napakadaling balewalain ang bagay na ito. Malakas ka, marupok , madaling ma-impluwensyahan ng iba.

Para sa iyo ay balewala lamang ang ibigay ang iyong sarili sa iyong boyfriend o pabayaang samantalahin ka ng mga lalaking ang tanging alam ay makamundong hangarin.

Ngunit mahalaga pa rin ang respeto sa sarili.

Sapagkat, anak, walang ibang rerespeto sa sarili mo maliban sa iyo.

Sa mundong ito, lubhang napakahirap na na ingatan ang ating puri. Mangilan-ngilan na lamang ang naninindigan sa tama pagdating sa pag-iingat sa kanilang sarili. Ang iba ay walang habas na hinahayaan na lamang na samantalahin sila ng iba.

Ngunit ikaw, ikaw lamang at ang Diyos ang may tanging kakayahang protektahan ang sarili mo.

Darating ang panahon na babalikan mo ang iyong nakaraan at maiisip mo ang mga bagay na dapat sana’y hindi mo ginawa. Ito ang panahon ng pagsisisi sa mga pagkakamaling kailanma’y hindi mo na maibabalik pa.

Darating ang panahon kung kalian hindi ka na makakatingin sa mga mata ng lalaking nakasiping mo na at iiwas ka dahil sa hiya. Pakaiwasan mo sanang mangyari ang mga ito.

Dalangin kong maialay mo sa Diyos ang iyong sarili upang mapaglabanan mo ang tawag ng laman na sisira sa iyong katawan na siyang tahanan ng Diyos.

Ang pagiging magkasintahan ay hindi nagbibigay ng karapatan sa magnobyo na magsiping. Tanging ang mga mag-asawa lamang na kasal na ang may basbas mula sa Diyos para gawin ito.

Minsan, narinig ko ang isang kabataan na nagsabi, “Mahirap kasing makilala ang nobyo kung hindi ako makikipag-sex.”

Ito’y isang maling pananaw.

Bakit hindi mo muna isipin na sa tuwing ibibigay mo ang saarili mo sa isang lalaki ay nababawasan ka ng isang bahagi ng pagkatao at nalalaspag ang iyong katawan?

Gaano karaming beses mong hahayaang gawin sa iyo ang ganito dahil lamang sa gusto mong makilala ang isang lalaki? Isa? dalawang beses? Tatlo?

At ano naman ang madarama mo kung pagkatapos kang pagsawaan ay iiwan ka na lamang nila sa kawalan?

Ipinangako ko noon sa aking sarili na ibibigay ko lamang ang sarili ko sa lalaking makakasama ko sa habambuhay. Kay swerte ko namang iningatan Niya ako at natupad ko ang pangakong ito.

Si Sarah Geronimo ay may ganito ring pananaw sa sarili palibhasa siya ay ginagabayan ng kanyang mga magulang. Ang mga kagaya niya ang dapat mong tinutularan.

Sana ay mapanitili mo mula ngayon ang kalinisan ng iyong puri at kung minsan ka namang nagkamali, huwag kang mag-alala, lumapit ka at humingi ng tawad sa Diyos. Ang ating kapatid na si Rica Peralejo ay minsang naging bold star, pero Siya ay tinawag, pinatawad at itinuwid ng Diyos. Siya ngayon ay ginagamit na patotoo para sa mga kabataan upang malaman nila ang kahalagahan ng paggalang sa sariling karangalan.

Anak, mahal ka ng Diyos at ‘ni minsan ay hindi Niya hinagad na mapahamak ka. Huwag mo sanang ihain sa kapahamakan ang iyong sarili kung hindi ihandog ito bilang buhay na alay sa ating Ama sa kalangitan.

Nagmamahal,

Jennifer

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!
This entry was posted in CHRISTIAN TAGALOG BLOGS and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to TT65: Bukas na sulat para sa mga Kabataang Babae (An open letter for younger girls)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.