Category Archives: CHRISTIAN TAGALOG BLOGS

This category is reserved for blogs in the Tagalog language and for subjects which will help our Filipino readers remember that wherever they are in this wicked and changing world, the Lord is with them. They can call on the Lord who is their Refuge and Strength for He says “Lo, I am with you, even to the ends of the world. ” May each blog be anointed and blessed to be a blessing to every reader. We pray each reader will be drawn closer to the Way, the Truth and the Life, our Lord Jesus Christ and for those who are Faith Child, that they will remember to be a witness wherever they are sent. Jesus loves you and cares for you even in the loneliest of times. Praise the Lord!

TT54 A Tagalog Devotional: “For the Good of Others”

Basahin: 1 Corinthians 10:24 Kailan ka ba huling nanginig sa galit sa isang tao at nag-isip na maghiganti? Nangyari na ba sa iyo na gustong-gusto mong magpadala ng isang nakasisirang mensahe gamit ang iyong cellphone upang makapaghiganti sa iyong kaibigan … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , , , , | Leave a comment

TT53  A Tagalog Devotional: Jesus Said, “Take Care of my Sheep”

Basahin: John 21:16 Isa ka bang pintor na nais maglingkod para sa mga tupa (at naliligaw) na mga tupa ng Diyos? O isa ka bang manunulat na may ganito ring pananaw? “Ingatan mo ang aking mga tupa,” iyan ang bilin … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , , , , | 2 Comments

TT52  A Tagalog Devotional: Jesus Said, “Love Me”

Read: John 14:15 “Kung ako’y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos.” Kay daling sabihing “Mahal kita, Panginoon,” pero pagdating ng pagsubok, ang mga salitang ito’y nawawalan lamang ng saysay.

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , , , | 1 Comment

Shedding the Camoflague

“The Butterfly Garden” is a natural glass enclosed exhibit that is home to scores of exotic species of these beautiful, free-flying insects. One of their showcased creatures is the Latin American Blue Morpho butterfly. This particular fluttering beauty sports iridescent blue wings … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN LIFE AND THE WORD, Christian Life and the Word - Know the Truth - Live the Truth, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS, CHRISTIAN TEENS BLOGS | Tagged , , , | 1 Comment

TT51 A Tagalog Devotional: “Love each Other”

Read: John 13:34-35 “Isang bagong utos ang sa inyo’y ibinibigay ko, na kayo’y mangagibigan sa isa’t isa: na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangagibigan naman kayo sa isa’t-isa. Sa ganito’y mangakikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , , , | 1 Comment

First Fruits

We got a late start planting our vegetable garden this past spring, so while neighbors and friends are already eating and processing fresh picked beans, squash, cucumbers and other produce, we are just starting to get a small yield. In … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN LIFE AND THE WORD, Christian Life and the Word - Know the Truth - Live the Truth, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS, CHRISTIAN TEENS BLOGS | 1 Comment

TT50: The Promise of God to those who are Abandoned

Ikaw na iniwan ng iyong mga magulang, asawa, mga kapatid, mga kaibigan at mga kamag-anak, may pangako sa iyo ang Diyos… “Kayo’s magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot, ni mangilabot sa kanila; sapagkat and Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , , , | 1 Comment

Do Not Fret

My oldest son will be heading off to college in the fall to begin four years at the American College of the Building Arts in Charleston, South Carolina. While we are excited to see how this new chapter in his … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN LIFE AND THE WORD, Christian Life and the Word - Know the Truth - Live the Truth, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS, CHRISTIAN TEENS BLOGS | 6 Comments

TT49: 6 na Benipisyo ng Pagme-memorya ng mga Pangako ng Diyos ( a God’s Promises Series)

Basahin: 2 Corinthians 7:1 “Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, na pasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos.” O anong ganda nga namang pagbulayan ang … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , , , , | 1 Comment

Fathers’ Day 2016 – Thank You for being my Dad

Father’s Day 2016:

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN FAMILY FUN AND HERITAGE, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS, CHRISTIAN TEENS BLOGS | 1 Comment