Tag Archives: debusyonal

TT56: Panlulumo (Discouragement)

  Ngayon lang ako naka-encounter ng training na napakahirap sa buong buhay ko. Maghapon kaming nag-iisip. Maghapon kaming paulit-ulit na tinatanong. Paulit-ulit na pinipiga ang aming mga isip at paulit-ulit kaming kinakabahan every time na tatayo kami sa harapan isa-isa … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY | Tagged , , , , , | 1 Comment

TT55: Trabaho (Job)

“Hindi kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti; huwag kang matakot, ni manglupaypay: sapagka’t ang Panginoon mong Dios ay sumasa iyo saan ka man pumaroon.” – Joshua 1:9 Napakalaki at napakatayog ng building na iyon sa Makati. Nakatayo … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , | 1 Comment

TT54 A Tagalog Devotional: Tahanan ng Pag-ibig

“Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan.” – I John 3:18 Napakadaling makarinig ng maaanghang na salita ang aking asawa at mga anak. Mga salitang kailanman ay ayaw kong … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , , , , , | 1 Comment

TT54 A Tagalog Devotional: “For the Good of Others”

Basahin: 1 Corinthians 10:24 Kailan ka ba huling nanginig sa galit sa isang tao at nag-isip na maghiganti? Nangyari na ba sa iyo na gustong-gusto mong magpadala ng isang nakasisirang mensahe gamit ang iyong cellphone upang makapaghiganti sa iyong kaibigan … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , , , , | 1 Comment

TT45: (Pagkagalit) A Tagalog Devotional for when you’re Angry

Basahin: James 1:19-20 “Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit; Sapagkat and galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Dios.” Maiiwasan ba nating mga Kristiyano … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , , , | 5 Comments

Tt24: Walang Pag-asa sa mga Pamahiin at Ritwal sa Bagong Taon

“Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.” Mga Taga-Roma 15:13 … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , | 1 Comment