Tag Archives: Tagalog devotional

TT64: Paano mo tinatrato ang iba? (How do you treat others?)

Alam na alam nating mga nagtatrabaho na may mga pagkakataong hindi tayo tinatrato ng tama ng iba. May mga pagkakataong dahil sa katayuan natin sa buhay, tayo ay tinatrato na parang alipin. Madalas kaysa hindi na tayo ay namumura, napagsasalitaan … Continue reading

Rate this:

Posted in CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , , , | 1 Comment

TT63: Huwag kalimutan ang Diyos (Don’t Forget God)

Tuwang-tuwang tinanggap ng aking anak ang mga candies na bigay sa kanya ng mga teller ng Union Bank. Trick or treat, namimigay talaga sila ng mga candy dahil sa pagdiriwang ng All Saints at All Soul’s Day sa Pilipinas.

Rate this:

Posted in CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , | 2 Comments

TT58: Nagpapatawad ang Diyos (God Forgives)

(Tagalog Translation) “At pupulutin ng isang taong malinis ang mga abo ng guyang bakang babae at ilalagay sa labas ng kampamento sa isang dakong malinis; at iingatan ukol sa kapisanan ng mga anak ni Israel na pinakatubig para sa karumihan: … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY | Tagged , , , | 4 Comments

TT57: Susuko ka na ba? (On Giving up)

Dumating ka na ba sa punto na parang ayaw mo na? Nangyari na ba na gigising ka isang umaga at parang ayaw mo nang bumangon dahil parang paulit-ulit na lamang ang mga pangyayari sa buhay mo? Walang pagbabago. Walang inaasahang … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY | Tagged , , | 1 Comment

TT56: Panlulumo (Discouragement)

  Ngayon lang ako naka-encounter ng training na napakahirap sa buong buhay ko. Maghapon kaming nag-iisip. Maghapon kaming paulit-ulit na tinatanong. Paulit-ulit na pinipiga ang aming mga isip at paulit-ulit kaming kinakabahan every time na tatayo kami sa harapan isa-isa … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY | Tagged , , , , , | 1 Comment

TT55: Trabaho (Job)

“Hindi kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti; huwag kang matakot, ni manglupaypay: sapagka’t ang Panginoon mong Dios ay sumasa iyo saan ka man pumaroon.” – Joshua 1:9 Napakalaki at napakatayog ng building na iyon sa Makati. Nakatayo … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , | 1 Comment

TT54 A Tagalog Devotional: Tahanan ng Pag-ibig

“Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan.” – I John 3:18 Napakadaling makarinig ng maaanghang na salita ang aking asawa at mga anak. Mga salitang kailanman ay ayaw kong … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , , , , , | 1 Comment

TT54 A Tagalog Devotional: “For the Good of Others”

Basahin: 1 Corinthians 10:24 Kailan ka ba huling nanginig sa galit sa isang tao at nag-isip na maghiganti? Nangyari na ba sa iyo na gustong-gusto mong magpadala ng isang nakasisirang mensahe gamit ang iyong cellphone upang makapaghiganti sa iyong kaibigan … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , , , , | 1 Comment

TT53  A Tagalog Devotional: Jesus Said, “Take Care of my Sheep”

Basahin: John 21:16 Isa ka bang pintor na nais maglingkod para sa mga tupa (at naliligaw) na mga tupa ng Diyos? O isa ka bang manunulat na may ganito ring pananaw? “Ingatan mo ang aking mga tupa,” iyan ang bilin … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , , , , | 2 Comments

TT52  A Tagalog Devotional: Jesus Said, “Love Me”

Read: John 14:15 “Kung ako’y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos.” Kay daling sabihing “Mahal kita, Panginoon,” pero pagdating ng pagsubok, ang mga salitang ito’y nawawalan lamang ng saysay.

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , , , | 1 Comment